دست از کار کشیدن

بازنشستگی، از کارافتادگی و هرآنچه مربوط به زندگی پس از رانندگی است