معماری

  1. A

    ماده سرطان زای آزبست

    آزبست یک ماده سرطان زاست که سازمان بهداشت جهانی ملقب به (WHO) مصرف آن را ممنوع اعلام کرده است. این ماده صنعتی بیماری های زیادی را تولید می کند که سرطان خطرناک ترین عامل آن محسوب می شود. تاکنون 55 کشور استفاده از این ماده را در صنایع ممنوع اعلام کرده اند...