قیمت ویدئو پروژکتور

  1. I

    رزولوشن در ویدئو پروژکتور

    . هر پروژکتور نیز در به تصویر کشیدن تصویر از دیدگاه پیکسل ها محدودیت دارد. بخشی در هر ویدئو پروژکتور وجود دارد که وظیفه آن تولید تصویر است. این تصویر تولید شده سپس توسط سیستم اپتیکی پروژکتور روی پرده نمایش دیده می شود. بخش تولید تصویر تعداد پیکسل های مشخصی را می تواند تولید کند. و این به این...