اصولی که برای طراحی آشپزخانه صنعتی باید رعایت شود .

Dec 3, 2018
1
0
1
kasrakitchen.com
#1
- دستگاه هایی که برای آشپزخانه استفاده می شوند باید متحرک باشند .
- دوری و اجتناب از شلوغی
- استفاده از بهترین تجهیزات آشپزخانه متناسب با بیشترین کاربرد
- رعایت کردن بهداشت در فضای آشپزخانه
تجهیزات آشپزخانه صنعتی کسری با دارا بودن سابقه طولانی توانسته تجهیزات آشپزخانه صنعتی مدرن طراحی و تولید کند .