بیکاری یعنی خشک شدن

چرا بیکاری؟

  • مهارتی ندارم

    Votes: 0 0.0%
  • انگیزه ندارم

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    3
#1
سلام. کار یعنی مشغول بودن.. سرگرم بودن.. عاشق بودن.
معنی واقعی و مفهومی آن یعنی انرژی صرف شود تا ماده‌ای از جایی بجایی دیگر منتقل شود! ولی آیا برای آدمیزاد این تمام معنی کار است؟ به نظر من بازنشستگی و دست از کار کشیدن فقط یک اصطلاح بوروکراسی اداریست برای دریافت مزایای پس از خدمت. تاحالا شده دیده باشید کسی بازنشسته بشود و گوشه خانه بنشیند و هیچ کاری نکند.ـ البته بعضی این کار را ناخودآگاه انجام میدهند اما پس از مدتی باعث افسردگی, پژمردگی و منزوی شدن آنها میشود. من فکر میکنم هیچوقت نباید از فعالیت و کار دست کشید. سعی کنید کارهایی را انجام دهید که از آن لذت می‌برید. وقتی با عشق و علاقه کاری را انجام میدهید, نه اینکه خسته نمی‌شوید, البته که خسته خواهید شد ولی چون با علاقه انجام شده, خستگی آنهم لذتی دارد.
حالا اگر در قبال کاری که با عشق انجام داده‌اید, دستمزدی هم دریافت کنید, لذت آن مطمئناً چنـــــــد برابر خواهد شد.
هیچوقت از کار و تلاش دست نکشیـــــــد. بیکاری یعنی مرگ.. یعنی مردابی که ذره ذره نابود می‌شود و می‌پوسد. زندگی یعنی حرکت, تلاش, خلق کردن, انجام دادن.. هرچه می‌خواهد باشد.. ولو باغچه‌ای از گلهای رنگارنگ و خوشبو که هر روز می‌بایست آبیاری شود, مراقبت بخواهد, خاکش را عوض کنی, کود و غذایش بدهی... و کاری بکنی.
هیچگاه خود را از کار افتاده یا بازنشسته تلقی نکن! زندگی جریان دارد.. تو هم در جریان باش
ممنــــــــون که تا انتهـــــــا مرا تحمل نمــــودی.. همیشه ســـــــرزنده و پاینـــــــده باشید.
مسعود
 
Likes: Farbod.man